Gizlilik Sözleşmesi

Gizlilik Sözleşmesi

SARAR GİYİM TEKSTİL ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. GİZLİLİK POLİTİKAMIZ

1- GENEL AÇIKLAMA VE TANIMLAR

İş bu bilgilendirme metni, Sarar Giyim Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Sarar Büyük Mağazacılık Ticaret A.Ş. (ikisi birlikte ve ayrı ayrı SARAR olarak ifade edilecektir)’nin “veri sorumlusu” sıfatıyla, gizlilik ve çerez politikamızı sizinle paylaşmak isteriz.

2- İŞLENECEK KİŞİSEL VERİLER

SARAR tarafından işlenecek kişisel veriler aşağıda belirtilmiş olup kanunların gerekli kıldığı ve/veya ihtiyaç duyulduğu hallerde bu bilgilere yenileri ilave edilebilir ve/veya değişiklik yapılabilir.

Veri işlemeye konu edilen kişisel veriler;

Ad, Soyad, TC No, Doğum Tarihi, vb. kimlik bilgileri,

Adres, telefon, fax, e-posta vb. iletişim bilgileri,

Vergi Dairesi ve Vergi Numarası bilgisi,

Meslek ve eğitim durumu hakkında bilgiler,


3- KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLME YÖNTEMLERİ

Kişisel veriler doğrudan ilgili kişinin kendisinden temin edilebileceği gibi, online satış platformları, bayiler, çözüm ortağı kurum ve kuruluşlar ile bunlarla sınırlı olmamak üzere edinilen verinin edinme amacına göre dolaylı yollardan da temin edilebilmektedir.

4- KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

SARAR, kişisel verileri aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlemektedir. Bu amaçlar;

Vergi kanunları, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve diğer yasal düzenlemeler kapsamında vergi vb. kamu alacaklarına dair yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında tüketici haklarının korunmasına ilişkin tedbirlerin alınması,
İlgili kişilerin SARAR’dan satın almak istedikleri ürünlere ait siparişlerin alınması, ürünlerin satışı, ürünlerin ilgili kişilere ulaştırılması, bedellerinin tahsil edilmesi, satılan ürüne ilişkin satış sonrası hizmetlerin sunumu, müşteri memnuniyetinin ölçülmesi, satılan ürün veya hizmete ilişkin varsa şikayet ve önerilerin toplanması ve değerlendirilmesi,

Elektronik ticaret platformları üzerinden yapılan alışverişlerde mesafeli satış sözleşmelerinin düzenlenmesi, ilgili kişinin kimliğinin doğrulanması,
Hizmet kalitesinin artırılması,

Ürün ve hizmetlere ilişkin kampanya, promosyon, reklam ve tanıtım faaliyetlerinde bulunulması, bu konularda bilgi verilmesi,

Sarar Kart sahibi tüketicilerin, Sarar Sadakat Programı kapsamında yapmış oldukları alışverişlerde özel puan veya indirimler kazanmasına olanak sağlanması‘dır. 


5- KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI VE KORUNMASI

SARAR, veri işleme amaçları doğrultusunda elde etmiş olduğu kişisel verileri ilgili kişinin açık rızası olmadan üçüncü kişi/kurumlara aktarmamaktadır. Kişisel verileriniz SARAR websitelerinde genel onay ve kabul gören Güvenli Soket Katmanı (SSL) kullanarak alınmakta ve izninize istinaden yine aynı güvenli ortam üzerinden paylaşılmaktadır. Websitelerde oluşturulan kullanıcı hesapları için güçlü parola kullanımı zorunlu tutulmaktadır. Websitelerin servis edildiği bulut sunucu ağı katmanında çeşitli güvenlik önemleri bulunmaktadır. Websitelerin servis edildiği bulut sunucu uygulama katmanında çeşitli güvenlik önemleri bulunmaktadır.

SARAR, vergi ve sosyal güvenlik kanunları ile diğer Kanun ve sair mevzuat hükümlerinin zorunlu kıldığı/izin verdiği kişi, kurum ve/veya kuruluşlara, bunlarla sınırlı olmamak üzere Gelir İdaresi Başkanlığı, İş-Kur, Sosyal Güvenlik Kurumu, Mali Suçları Araştırma Kurulu, Bankalararası Kart Merkezi,  Kredi Kayıt Bürosu gibi kişisel verileri alma yetkisi bulunan kamu tüzel kişilerine, SARAR’ın yurtiçi/yurtdışı iştiraklerine, bayilik sıfatıyla faaliyet yürütülen firmalara, işbirliği yapılan program ortağı/çözüm ortağı kurum ve kuruluşlara, PTT şubelerine, lojistik destek hizmeti, danışmanlık ve bağımsız denetim hizmeti alınan firmalara, yasal zorunluluklar nedeniyle; yasal zorunluluk olmasa dahi 6.madde kapsamında daha iyi hizmet verebilmeye yönelik amaçlarını gerçekleştirebilmek için 3. Kişi ve kurumlara, ilgili kişinin 6698 sayılı Kanun kapsamındaki haklarının saklı kalması koşuluyla, kişisel verileri aktarabilecektir.

6- KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDE İLGİLİ KİŞİNİN AÇIK RIZASININ ALINMASI

SARAR tarafından işlenecek kişisel veriler, 6698 sayılı Kanun kapsamında ilgili kişinin “açık rızası” alınarak işlenir.  Açık rıza; Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve ilgili kişinin özgür iradeyle açıklayacağı rızasını ifade eder.

6698 sayılı Kanunun 5/2 nci maddesi gereğince aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel veriler işlenebilir.

Kanunlarda açıkça öngörülmesi.

Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.


7- KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMA SÜRESİ

SARAR, kişisel verilerin işleme amacının ortan kalkması, Kanunlar ve diğer sair mevzuat kapsamında belirlenen zorunlu saklama sürelerinin dolmasıyla bilirlikte kişisel verileri imha eder (kişisel verileri siler, yok eder veya anonim hale getirir).

8- İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

İlgili kişiler veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

Kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

Kişisel verilerle ilgili değişiklilerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

9- VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU

Kişisel verisi işlenen gerçek kişiler, 6698 sayılı Kanunun 11 nci maddesinde belirtilen hakları kapsamındaki taleplerine ilişkin olarak SARAR’a başvurabilir. İlgili kişiler, başvurularını Türkçe olarak yapmak kaydıyla bu haktan yararlanabilir. İlgili kişiler taleplerini, aşağıdaki iletişim kanallarından biri vasıtası ile SARAR’a iletebilir. Bu doğrultuda ilgili kişiler taleplerini;

Yazılı olarak,

Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi üzerinden,

Güvenli elektronik imza veya mobil imza yoluyla,

Kişisel verisi işlenen kişi tarafından SARAR’a daha önce bildirilen ve SARAR’ın sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle,

Başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla veri SARAR’a iletebilir.

Başvurularda;

Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,

Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,

Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,

Talep konusu,

bulunması zorunludur. Konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenmelidir.  Başvuru talepleri, “Başvuru Talep Formu” kullanılmak suretiyle yapılabilir. İlgili kişilerin yapacağı başvurular için, iş bu bilgilendirme metninin “2-VERİ SORUMLUSUNA İLİŞKİN BİLGİLER” başlıklı bölümünde belirtilen iletişim kanalları kullanılabilir.

SARAR, başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ” in 7’nci maddesinde belirtilen tutarda ücret alınabilir. Başvurunun, veri sorumlusunun hatasından kaynaklanması hâlinde alınan ücret ilgiliye iade edilir.

10- DEĞİŞİKLİK VE GÜNCELLEMELER

İş bu metin, 6698 sayılı Kanun ve söz konusu Kanun kapsamında yayınlanmış olan Yönetmelik ve Tebliğler ile SARAR’ın kişisel veri işleme amaç ve politikaları kapsamında hazırlanmıştır. İlgili yasal mevzuat ve/veya SARAR’ın kişisel veri işleme amaç ve politikalarında meydana gelecek değişiklikler doğrultusunda işbu metinde ve aydınlatma metnimizde gerekli değişiklikler yapılabilir.

Bilgilendirme Metninin en güncel haline https://sarar.com/Data/EditorFiles/kvkk-musteri-aydinlatma-metni.pdf adresinden ulaşılabilecektir.

 

Sarar Giyim Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Mersis Numarası

:

0745002769100135

Adresi

:

Organize Sanayi Bölgesi Mümtaz Zeytinoğlu Bulvarı No:13 Odunpazarı – ESKİŞEHİR

Telefonu

:

+90 222 236 04 00

Fax

:

+90 222 236 04 05

e-posta adresi

:

kvkk@sarar.com