SARAR BÜYÜK MAĞAZACILIK TİCARET A.Ş.

KAMERA KAYIT SİSTEMLERİ AYDINLATMA METNİ

1- GENEL AÇIKLAMA VE TANIMLAR

İş bu bilgilendirme metni, Sarar Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Sarar Büyük Mağazacılık Ticaret A.Ş. (Sarar) olarak ifade edilecektir)’nin “veri sorumlusu” sıfatıyla, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun)’nun 10 ncu maddesi kapsamında, şirket içi lokasyonlar gerçekleştirilen kamera kayıt sistemleri hakkında “aydınlatma yükümlülüğü” nün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Bilgilendirme metninde yer alan aşağıdaki terimlerin anlamları, 6698 Sayılı Kanun, bu Kanuna ilişkin çıkarılan Yönetmelikler ve Tebliğlerde belirtilen tanımları ifade etmekte olup aşağıdaki şekildedir.

2- VERİ SORUMLUSUNA İLİŞKİN BİLGİLER

Sarar, Türkiye’de yerleşik, tüzel kişiliği olan bir sermaye şirketi olarak faaliyetlerini yürütmektedir. Veri sorumlusu olarak Sarar hakkında bilgiler aşağıda belirtildiği şekildedir.

Veri Sorumlusunun;

Unvanı : Sarar Büyük Mağazacılık Ticaret A.Ş.
Mersis Numarası : 0745005986182791
Adresi : 75. Yıl Mh. Mümtaz Zeytinoğlu Bulvarı No:13 Odunpazarı Eskişehir 26100
Telefonu : +90 222 236 04 00
Fax : +90 222 236 04 05
e-posta adresi : kvkk@sarar.com
Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) : sarargiyim@hs03.kep.tr

sararmagaza@hs03.kep.tr

3- VERİ SORUMLUSUNUN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Sarar, ilgili kişileri aydınlatma yükümlülüğü kapsamında ilgili kişilere hangi verilerin, ne amaçla işleneceği, nasıl toplandığı, kimlere aktarılabileceği, verisi aktarılan kişinin haklarının ne olduğu başta olmak üzere Kanunun emretmiş olduğu tüm yükümlülükleri yerine getirecek olup işbu verileri güvenli şekilde saklayacaktır.

4- İŞLENECEK KİŞİSEL VERİLER

Sarar tarafından işlenecek kişisel veriler aşağıda belirtilmiş olup kanunların gerekli kıldığı ve/veya ihtiyaç duyulduğu hallerde bu bilgilere yenileri ilave edilebilir ve/veya değişiklik yapılabilir.

Veri işlemeye konu edilen kişisel veriler;

 • Mağaza içerisinde belli lokasyonlarda bulunan sesli ve/veya görüntülü kamera kayıtları

5- KAMERA KAYITLARININ ELDE EDİLME YÖNTEMLERİ

Kamera kaydı mağaza içerisinde belli lokasyonlarında bulunan kameralar ile 7 gün 24 saat süre ile temin edilebilmektedir.

6- KAMERA KAYITLARININ İŞLENME AMACI

Sarar, kişisel verileri aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlemektedir. Bu amaçlar;

 • Mağaza içi güvenliğin sağlanması, bina ve tesislerin yapılan girişlerin kontrol edilebilmesi,
 • Verimliliğinin arttırılması,
 • Mağaza ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki, ticari, teknik güvenliğinin sağlanması,
 • İş ilişkisinin ispatlanması, iş sağlığı ve güvenliği esaslarının uygulanabilmesi, kanunlardan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, çalışma koşullarının belirlenmesi ‘dir. 

7- KAMERA KAYITLARININ AKTARIMI VE KORUNMASI

Sarar, veri işleme amaçları doğrultusunda elde etmiş olduğu kişisel verileri iş ortakları ve hukuken yetkili kurum ve kuruluşlarla paylaşabilecektir.

Görüntülere yalnızca yetkili kişilerin bilgisayarlarından ulaşılabilmektedir.

Verilerin korunması amacıyla gerekli tüm teknik önlemler alınmaktadır.

8- KAMERA KAYITLARININ SAKLANMA SÜRESİ

Kamere kayıtları 7-10 gün süre ile saklanmaktadır.

9- İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

İlgili kişiler veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerle ilgili değişiklilerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

10- VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU

Kişisel verisi işlenen gerçek kişiler, 6698 sayılı Kanunun 11 nci maddesinde belirtilen hakları kapsamındaki taleplerine ilişkin olarak Sarar’a başvurabilir. İlgili kişiler, başvurularını Türkçe olarak yapmak kaydıyla bu haktan yararlanabilir.

Sarar, başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ” in 7’nci maddesinde belirtilen tutarda ücret alınabilir. Başvurunun, veri sorumlusunun hatasından kaynaklanması hâlinde alınan ücret ilgiliye iade edilir.

11- DEĞİŞİKLİK VE GÜNCELLEMELER

İş bu bilgilendirme metni, 6698 sayılı Kanun ve söz konusu Kanun kapsamında yayınlanmış olan Yönetmelik ve Tebliğler ile Sarar’ın kişisel veri işleme amaç ve politikaları kapsamında hazırlanmıştır. İlgili yasal mevzuat ve/veya Sarar’ın kişisel veri işleme amaç ve politikalarında meydana gelecek değişiklikler doğrultusunda bilgilendirme metninde gerekli değişiklikler yapılabilir.